Miljö och hållbarhetsarbete

St Olavsloppet är en folkfest som bjuder på spänning, glädje, social gemenskap och inkludering. Folkfesten gynnar folkhälsan och de gränsöverskridande relationerna då stafetten ofta är målet för den friskvård och sammansvetsning av gänget i företag, byar, föreningar, institutioner och organisationer som uppstår i våra regioner och två länder.

Loppet kallas för världens vackraste landsvägsstafett, en bild som vi är mån om att bevara. Därför är det viktigt att vi gör allt vi kan för att minimera den påverkan loppet har på vår miljö och långsiktiga hållbarhet. Vi förhåller oss därför till FN:s Globala Mål som är en viktig utgångspunkt i all vår verksamhet. 

Som en av länets och regionens största idrottsarrangör ska St Olavsloppet vara en god förebild inom miljöområdet.

St Olavsloppets Miljöpolicy

St Olavsloppets miljöpåverkan ska minskas genom följande åtgärder:

  • St Olavsloppet ska vara ett miljömedvetet arrangemang där hänsyn till miljön skall vägas in i alla beslut och i våra val av samarbetspartners.
  • St Olavsloppet ska reducera transporter och inom organisationen utnyttja förnybara energikällor.
  • St Olavsloppet ska följa lagar, förordningar och föreskrifter i svensk och norsk miljölagstiftning.
  • St Olavsloppet ska hushålla med materiella resurser och återanvända och återvinna använt material.
  • St Olavsloppet ska inom organisationen och gentemot deltagare utbilda, informera och inspirera till ett miljömässigt ansvarsfullt handlande som främjar en hållbar utveckling.
  • St Olavsloppet ska bevara frilufts-, natur-, och kulturvärden i de områden som används.
  • St Olavsloppet ska följa upp, utvärdera och förbättra miljöarbetet. För att uppfylla detta ska ledningen av St Olavsloppet arbeta med följande områden samt förhålla sig till FN:s globala mål.

Transporter – St Olavsloppets miljöpåverkan ligger främst inom transporter. Vi vill minska vår påverkan inom detta område så långt det är möjligt och inom de ramar som finns för att evenemanget ska fungera. Detta sker genom att aktivt påverka deltagare, medföljande och åskådare att så långt det är möjligt samåka. St Olavsloppets ledning skall sträva efter att enbart använda miljöklassade bilar.

Information/utbildning – Vi ska öka vår medvetenhet och kunskap inom miljöområdet samt implementera dessa kunskaper så långt det är möjligt i loppet. Vi ska också uppnå ständig förbättring genom kontinuerlig utvärdering av vårt miljöarbete.

Avfall – Vi ska sträva efter att minimera avfall under loppet. Vid inköp av förbrukningsmaterial ska vi välja alternativ med låg miljöpåverkan. Vi uppmanar deltagarna att använda egen vätskebehållare för att fylla på vatten vid växlingsstationerna.

De av FN:s Globala Mål där vi tydligt kan bidra och påverka genom vårt arrangemang

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. -Att delta i St Olavsloppet ska verka som en inspiration till regelbunden träning och fysisk förberedelse som stärker individens hälsa. Vi vill därför inför kommande år öka deltagarantalet till det antal som deltog 2019, dvs ca 5000 deltagare.
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.
Vi vill stimulera och erbjuda ett könsneutralt arrangemang med lika goda möjligheter att delta på jämställda villkor för alla, både löpare och arrangörer. Vår målsättning är att vi ska ha en jämn könsfördelning och erbjuda likadana priser för alla vinnare, oberoende av kön.  
Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.
Vår målsättning är att alla som vill vara med ska kunna delta i loppet. En aktivitet för att uppnå det målet är att försöka erbjuda viss kollektiv transport  samt försöka få deltagarna att samordna transporter. En annan aktivitet är att erbjuda deltagare att via en löparbank slussa löpare in i lag.
Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.
Vi strävar enligt vår miljöpolicy efter att minimera avfall under loppet. Vid inköp av förbrukningsmaterial ska 100% ha låg miljöpåverkan genom att vara återvinningsbara. Vi uppmanar dessutom deltagarna att använda egen vätskebehållare för att fylla på vatten vid växlingsstationerna
Klimatkonventionen är en global konvention med åtgärder för att stoppa klimatförändringarna. Klimatkonventionen undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992. Till Klimatkonventionen hör Parisavtalet, ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska begränsas till under två grader, med strävan efter att begränsa den till 1,5 grader. Detta ska framförallt uppnås genom att minska utsläppen av växthusgaser. Vår målsättning är att minska arrangemangets klimatpåverkan i enlighet med St Olavsloppets miljöpolicy, använda 100% återvinningsbart förbrukningsmaterial och uppmuntra mer klimateffektivt resande och samåkning. 
Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land. Vår målsättning är att det efter vårt arrangemang inte ska synas att vi varit där, inga spår, inget skräp och inget som stör vare sig växter eller djurarter, detta mäts utifrån antal relevanta klagomål efter loppet.
Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. 
Den gränsöverskridande gemenskapen som St Olavsloppet bidrar och bidragit till mellan Jämtland och Tröndelag, Sverige och Norge, i snart 35 år är viktig och ska långsiktigt fortsätta och växa genom offensiva satsningar och starkt lokalt stöd. Vår målsättning är att 2024 ha 5000 deltagare.